Alapító okirat (új)

Nyomtatás

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

Egységes szerkezetbe foglalva
a 2005. február 10. napján kelt eredeti szöveggel és annak
2011. május 1. napján kelt, valamint jelenlegi módosításaival

Alulírott Görög Zoltánné és Sztojanovics András a FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület képviselői (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 193.) mint

alapító képviselői

ALAPÍTVÁNY -t

 

hozunk létre az alábbiak szerint:

 

 

 

I. fejezet

AZ ALAPÍTVÁNY ELNEVEZÉSE ÉS SZÉKHELYE

 

1. Az lapítvány neve:    Piliscsabai Evangélikus Közösség „Raffay Sándor” Alapítványa

2.     Az alapítvány rövid neve: Raffay Alapítvány

3.     Hivatalos honlap: raffayalapitvany.termin.hu

4.     Az alapítvány székhelye: 2081 Piliscsaba, Nárcisz u. 17.

5.     Az alapítvány induló vagyona: 100.000.-Ft

6.     Az alapítvány önálló jogi személy.

7.     Az alapítvány működése felett a törvényességi ellenőrzést a Pest Megyei

 Főügyészség gyakorolja.

 

II. fejezet

                             AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA

 

1.      Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása: az evangélikus közösség tagjainak és más rászoruló, Piliscsabán és környékén lakók segítése, különösen hátrányos helyzetű fiatalok és öregek (nagycsaládok, magukra hagyottak, egyedül élők) gondozása, a gondozók felkészítése.

 

2.      Gyermek és ifjúságvédelem: Piliscsabán és környékén lakó, hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok számontartása, látogatása, összefogása, felzárkóztató tanítása, életesélyének növelése, közösségbe vonása, továbbá velük együtt más vidékek, más országok fiataljainak is a gondozó tevékenysége.

 

3.      Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: az evangélikus közösség tagjainak és más, Piliscsabán és környékén lakóknak ismeretterjesztő előadások szervezése:

•         vallási, történelmi, filozófiai, irodalmi, művészeti kérdésekről a tanítás és ismeretátadás szándékával, az általános műveltség emelése céljából;

•         praktikus, hétköznapi ismeretek átadása a háztartásról, barkácsolásról, kézművességről, képző és szóló művészetekről, természetről stb.;

•         ilyen célra tanfolyamok, kirándulások és táborok szervezése;

•         az ismeretek elsajátításához a gyakorlás feltételeinek megteremtése.

4.      Kulturális tevékenység: az egyházi zene, a népzene, néptánc, irodalom ápolása az evangélikus közösségben és általában Piliscsabán és környékén: rendezvények előadások meghívásával, illetve saját felkészüléssel. Ének- és zenei együttesek támogatása, olvasókör működtetése, kulturális kapcsolatok kiépítése és ápolása.

5.      A hazai, valamint a határon túli nemzeti, etnikai, vallási kisebbségek segítése:

•         a nyelv, a népszokások és a sajátos magaskultúra ápolása, megismerésének segítése;

•         az önszerveződés támogatása szolidaritással;

•         látogatás, vendéglátás és találkozások szervezése.

 

Az alapítvány tagsággal nem rendelkezik.

Az alapítvány a fenti célok megvalósítása érdekében rendezvényeket tarthat, pályázatokat írhat ki [2011. évi CLXXV. törvény 43. § (1) és (2) bek.], pályázatokon vehet részt.

Az alapítvány jelen alapító okiratban meghatározott céljai megvalósítására szervezetet, illetve gazdasági társaságot hozhat létre.

 

III. fejezet

AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTAL ELLÁTOTT KÖZFELADATOK

 

Az alapítvány céljai a következő közfeladatok teljesítését szolgálják közvetlenül vagy közvetve:

1.      szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdése 8. pont;

2.      a család védelme és a családok jólétének elősegítése: 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről 1. § –6. §;

3.      ifjúsági ügyek: Mötv. 13. § (1) bekezdése 15. pont;

4.      kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység, előadó-művészeti szervezet támogatása: Mötv. 13. § (1) bekezdése 7. pont;

5.       a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése: 1991. évi XX. tv. 121. § a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről;

6.      nemzetiségi ügyek: Mötv. 13. § (1) bekezdése 16. pont.

 

IV. fejezet

AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTAL ELLÁTOTT

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK

 

1.      Családok, nagycsaládok, fiatalok, időskorúak, rászorulók részére:

·         szociális segítő vásár (többek között ruhavásár) szervezése, tartása;

·         élelmiszer- és egyéb adományok gyűjtése és osztása;

·         családok, idősek, fogyatékkal élők látogatása, gondozása, segítségnyújtás bevásárlásban, háztartásban, gyerekfelügyeletben, szállításban, étkeztetésben;

·         segítségnyújtás álláskeresésben, tanácsadás önéletrajzíráshoz, kapcsolat az önkormányzattal, munkaügyi központtal;

·         kapcsolatépítés a családsegítővel, a helyi szociális ellátórendszerrel;

·         családi napközi létrehozásának, működésének támogatása;

·         családi kohéziót erősítő, a család intézményét népszerűsítő programok szervezése, tartása;

·         fiatalok párválasztásra, családalapításra, gyermekvállalásra való felkészülését segítő programok szervezése, tartása;

·         családos táborok, kirándulások, generációkat közelebb hozó programok szervezése, tartása;

·         szociális anyagi vagy természetbeni juttatás adása (segély, tüzelőanyag, ruha, háztartási eszközök stb.).

 

2.      Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok számontartása, látogatása, összefogása, felzárkóztató tanítása, életesélyének növelése, közösségbe vonása érdekében, valamint a fiatalok értelmes, hasznos időtöltésének elősegítése, nevelése érdekében:

·         szabadidő hasznos eltöltése érdekében gyermek- és ifjúsági programok, foglalkozások szervezése és tartása;

·         ifjúsági klubok szervezése, működtetése;

·         táborok (családos táborok, ifjúsági és gyermektáborok), napközis tábor, kirándulások szervezése és tartása;

·         kábítószer-prevenicós programok szervezése és tartása;

·         egészségre nevelő programok szervezése és tartása;

·         fesztiválok, rendezvények (kiemelten egyházi) látogatásának szervezése, lebonyolítása;

·         tanoda szervezése, kialakítása, működtetése;

·         egyéni felzárkóztató foglalkozások szervezése, tartása;

·         fiatalok bevonása önkéntes munkába.

 

3.      Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés cél elérése érdekében:

·         tanfolyamok, foglalkozások, kirándulások, táborok (vallási, történelmi, irodalmi, művészeti, kézműves stb.) szervezése, tartása;

·         gyermekbibliakör szervezése, tartása;

·         önismereti foglalkozások szervezése, tartása;

·         színház-, hangverseny-, múzeum-, operalátogatás stb. szervezése és lebonyolítása;

·         élménypark, állatkert, játszóház, játszópark stb. látogatásának szervezése és lebonyolítása;

·         óvoda létrehozásának és működésének támogatása;

·         játszóház, napközi, délutáni tanulószoba szervezése, tartása;

·         tanulás-módszertani és fejlesztő foglalkozások szervezése, tartása;

·         tanműhelyek, tanulókörök, önképzőkörök szervezése, működtetése.

 

4.      Kulturális céljaink elérése érdekében:

·         az egyházi zene, a népzene, néptánc, irodalom, hagyományok ápolása az evangélikus közösségben és általában Piliscsabán és környékén rendezvények, foglalkozások, szakkörök, előadások szervezésével, tartásával;

·         ének- és zenei együttesek, bábcsoport szervezése, működtetése, támogatása;

·         olvasókör és különféle tematikájú körök szervezése, működtetése;

·         kulturális kapcsolatok kiépítése és ápolása;

·         alkotóműhelyek szervezése, működtetése, támogatása.

 

5.      A hazai, valamint a határon túli nemzeti, etnikai, vallási kisebbségek segítése érdekében:

·         kapcsolatfelvétel, látogatások, találkozók, közös programok szervezése, tartása;

·         találkozók, közös rendezvények, konferenciák szervezése, tartása hasonló tevékenységű hazai, határon túli magyar és nemzetközi szervezetekkel;

·         szórványgondozás.

 

6.      Az alapítvány az 1–5. ponton felül, hogy segítse céljai megvalósulását:

·         önkénteseket toboroz;

·         kiadványokat jelentet meg;

·         bolhapiacot szervez, tart;

·         jótékonysági rendezvényeket, árverést, koncerteket és fesztiválokat szervez és tart;

·         olyan pályázatokon indul, melyek segítik céljai és tevékenységei megvalósulását.

 

      Az 1–6. pontban felsorolt tevékenységek megvalósulása érdekében az alapítvány

·         anyagi, tárgyi, személyi támogatást nyújt a rendezvények megvalósításához és az azokon való részvételhez (utazás, szállás, étkezés, posta, telefon, internet, eszközök biztosítása, beszerzése, részvételi díj, tagdíj, helyiség bérlése, felújítása, üzemeltetés stb.);

·         a rendezvények lebonyolításához, foglalkozások tartásához helyiséget, ingatlant bérel/vásárol, üzemeltet, karbantartja, szükség szerint felújítja azt, berendezésekkel, eszközökkel szereli fel, azokat javíttatja; segédanyagokat, segédeszközöket, szakmai anyagokat vásárol, melyeket továbbadhat, használatba adhat;

·         szakemberek díjazásáról gondoskodik, utazási, étkezési, szállásköltségeiket megtéríti;

·         a fent említett szociális, oktatási intézmények létrehozásához, fenntartásához és üzemeltetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtéséhez, folyamatos biztosításához anyagi támogatást nyújt;

·         gondozók, oktatók, trénerek, pedagógusok, szakemberek képzését, továbbképzését, az ezzel kapcsolatos költségeket (utazás, szállás, étkezés, szakmai anyagok) részben vagy teljes egészében finanszírozza;

·         tevékenységeihez kapcsolódóan információs és ismeretterjesztő anyagokat, kiadványokat készít, ad ki, tesz közzé, valamint terjeszti azokat, és az ezekkel kapcsolatos költségeket fedezi;

·         részvételi és belépődíjakat fizet, elsősorban oktatási és kulturális eseményekre, rendezvényekre (különösen színház, mozi, kiállítás, tárlat, bemutató stb.) sport, illetve szabadidős rendezvényekre; a rendezvények résztvevőinek anyagi támogatást nyújt (kiemelten utazási költségek, szállás és étkezés, postai és telekommunikációs költségek, szakmai anyagok, segédanyagok);

·         biztosítja, finanszírozza a rendezvények alatti gyermekfelügyelet;

·         vásárlás vagy adomány útján beszerzi a szociális vásárokhoz szükséges árukat (ruhák, függönyök, könyvek, játékok, konyhai eszközök és hasonlók), azokat raktározza, továbbadja ellenszolgáltatás nélkül, illetve továbbértékesíti piaci érték alatt;

·         a nehéz szociális körülmények között élők részére rendszeres vagy esetenkénti anyagi támogatást, szociális segélyt nyújt (szükség szerint tüzelőanyag, ruha, háztartási eszközök stb.). A támogatás módjáról (a támogatás pénzbeli vagy egyéb formájáról) az alapítvány kuratóriuma dönt.

·         a munka során felmerülő működési költségeket [kiemelten irodaszer, posta, internet, weboldal fenntartása és működtetése, telefon, fax, utazás (személygépkocsi, taxi, tömegközlekedés), helyiségbérlet stb.] megtéríti a segítő személyeknek, szervezeteknek elszámolás és számlák alapján;

·         az 1–6. pontokban felsorolt feladatokból, tevékenységekből bevételt szerezhet önköltségi vagy piaci árrés alatt, emellett a rendezvényeken saját készítésű vagy erre a célra vásárolt vagy ingyen kapott termékeket árusíthat önköltségi vagy piaci érték alatt. Jogosult ezek kiszámlázására. Az így keletkezett bevétel alaptevékenysége bevételének számít, melyet alaptevékenységeire és működésére fordít.

 

 

 

V. fejezet

AZ ALAPÍTVÁNY INDULÓ VAGYONA

 

 

1.      Az alapítvány induló vagyonát 100.000.- Ft, azaz Egyszázezer forintot az alapító az alapítvány bankszámlájára elhelyezett.

 

2.      Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely természetes és jogi személy bármikor csatlakozhat, ha az alapítvány céljával egyetért és azt vagyoni hozzájárulással akár egyszeri, akár tartós jellegű pénzállománnyal vagy nem pénzbeli hozzájárulással kívánja támogatni.

 

3.      Az alapítványhoz való csatlakozási szándékot a kuratórium képviselőjéhez a felajánlott összeg, illetve nem pénzbeli hozzájárulás megjelölésével írásban kell bejelenteni.

 

4.      Minden alapítványi vagyonhoz történő hozzájárulást az alapítvány nyilvántartásába be kell vezetni, amelynek vezetése az alapítvány kuratóriumának feladata.

 

 

VI. fejezet

AZ ALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSA

 

Az alapítványi vagyon forrásai:

•         az alapító által az alapítvány céljára rendelt vagyon;

•         az alapítványt támogató magánszemélyek és  jogi személyek felajánlásai, befizetései;

•         az alapítvány céljára rendelt eszközök;

•         az alapítvány részére adott céltámogatások;

•         az alapítványi tőke hozadéka.

 

A csatlakozó, illetve a céltámogató a felajánlott pénzösszeget az alapítvány számlájára befizeti, a nem pénzbeli hozzájárulását az alapítvány rendelkezésére bocsátja.

 

Amennyibena csatlakozás meghatározott cél elérése érdekében külön feltételek mellett történik, céltámogatásnak minősül.

A céltámogatás elfogadásáról a kezelő szervezet dönt. Az elfogadott céltámogatást a meghatározott célra kell fordítani.

A céltámogatás felhasználására és kezelésére az alapítvány és a támogatást nyújtó megállapodást köthet.

 

Az alapítvány vagyona felett a kezelő szervezet rendelkezik.

Az alapítvány céljaira csak az alapítvány részére befizetett induló vagyon 50%-a használható fel, valamint további befizetések, céltámogatások, a kamat és más hozadék teljes összege.

Az alapítvány pénzeszközeit bankszámlán, illetve értékpapírokban, valutáját devizaszámlán kezeli.

Az alapítvány viseli a működésével kapcsolatos költségeket és kiadásokat.

Az alapítvány vagyonának és bevételeinek felhasználása történhet pályázat kiírásával, segélyt, ösztöndíjat nyújthat, támogathatja a benyújtott egyedi kérelmeket, biztosíthat költségtérítést, természetbeni juttatást a kuratórium döntése szerint.

Az alapítvány céljaival és működésével kapcsolatos munkáért a munkát végzőt az alapítvány vagyonából a kuratórium erre vonatkozó határozata szerinti díjazás és költségtérítés illetheti meg. Az alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében az alapítvány fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

A kuratórium vagy annak tagja által feladatköre ellátása során harmadik személynek okozott kárért az alapítvány felelős. A tag által e minőségében az alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános kártérítési szabályai szerint felel.

 

VII. fejezet

AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE

 

1.   Az alapítvány kezelését kuratórium végzi, melynek tagjai:

a) Borszék Tünde 

b) Czippán Ágnes 

c) Csizmazia Sándor

d) Faidt Lilla 

e) Nagy Zsuzsanna

 

A kuratórium tagjai az e tisztségbe való jelölésüket elfogadták. A kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.

A kuratóriumi tagság megszűnik lemondással, visszahívással, a tag halálával vagy az Alapítvány megszűnésével.

 

2.   A kuratórium feladata

A kuratórium szükség szerint, de évenként legalább két alkalommal ülést tart. A kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésén tagjainak több mint a fele jelen van. Döntéseit szótöbbséggel hozza.

Az ülést az alapítvány képviselői hívják össze. Kötelező az ülés megtartása, ha azt egy kuratóriumi tag a téma megjelölésével, írásban kéri.

Az ülésre szóló meghívó tartalmazza a napirendet. A kuratórium ülései nyilvánosak.

A kuratórium tagjai megfelelnek a 2011. évi CLXXV. törvény 38. és 39. §-aiban foglalt követelményeknek. Az alapítvány működése során folyamatosan különös gondot fordít arra, hogy a Tv.-ben foglalt összeférhetetlenségi okok ne álljanak fenn.

Ennek megfelelően a kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a kuratóriumi tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b. pont), illetőleg élettársa a határozat alapján:

a)   kötelezettség vagy felelősség alól mentesül a vagyona;

b)   bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

A kuratórium tagjai tudomással bírnak arról, hogy az alapítvány megszűnését követő három évben nem lehetnek más közhasznú szervezet tisztségviselői, amennyiben az alapítvány a megszűnését megelőző két évben legalább egy évig az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A kuratórium tagjai kötelesek a kuratóriumot előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek, illetve ilyen tisztségre jelölik.

 

3. A kuratórium hatásköre:

a) kezeli azalapítvány vagyonát;

b) dönt a csatlakozás elfogadásáról;

c) megtervezi az alapítványi vagyon éves felhasználását;

d) évente legalább egy alkalommal jelentést készít az alapítványi vagyon helyzetéről, a vagyon felhasználásáról (éves beszámoló és közhasznúsági melléklet) [2011. évi CLXXV. 28. §(1)(2)(3) bekezdések, 29. § (1)-(7) bekezdések];

e) meghatározza és elkészíti saját működési rendjét, mely nem lehet ellentétes az alapítvány lapító okiratával;

f) jóváhagyja a képviselője által készített éves beszámolót.

Az éves beszámolót és a részét képező közhasznúsági mellékletet minden év május 31-ig az alapítvány képviselője köteles elkészíteni és azt jóváhagyás céljából a kuratórium elé terjeszteni. A kuratórium a jelen lévő tagok 2/3-ának többségével, nyílt szavazással dönt az éves beszámoló és a részét képező  közhasznúsági melleklet elfogadásáról [2011. évi CLXXV. 28. §(1)(2)(3) bekezdések, 29. § (1)-(7) bekezdések].

Az éves beszámolót, valamint a közhasznúsági mellékletet köteles közzétenni:

-  az alapítvány székhelyén levő hirdetőtáblán, melyet  bárki szabadon megtekinthet;

- az alapítvány honlapján: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. .

Adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál (www.civil.info.hu) számára lehetővé kell tenni.

A kuratórium döntéseiről határozat egy példányának megküldésével értesíti az érintetteket.

Az alapítvány működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról és a kuratórium döntéseiről minden év június 30-ig az előző év vonatkozásában a kuratórium jelentést készít. Az összefoglaló jelentés nyilvános, bárki által szabadon megtekinthető.

Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokat az alapítvány irattárában kell elhelyezni, amelybe bárki szabadon betekinthet a kuratórium képviselőjével történő előzetes időpont-egyeztetés után.

A kuratórium képviselője nyilvántartást vezet a kuratóriumi üléseken hozott határozatokról. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a meghozott határozatok teljes szövegét, meghozataluk időpontját, hatályba lépésük napját, esetleges hatályon kívül helyezés napját, a döntést támogatók és ellenzők nevét, az elfogadott döntések szavazati arányát.

A kuratórium bármely alapítványi ügyben a döntési jogot magához vonhatja.

 

VIII. fejezet

AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELŐJE ÉS FELADATAI

 

Az alapítvány képviselője:

Faidt Lilla 

A képviselő feladatai:

a) képviseli az alapítványt;

b) a kuratórium döntése alapján ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek az alapítvány működéséhez szükségesek;

c) ellátja a banki képviseletet. Az alapítvány bankszámlája felett a képviselő és a kuratórium bármely tagja együttesen jogosult rendelkezni.  Mindenben megfelelnek a Ptk. 74/C. § 3) bekezdésben foglaltaknak.

d) kapcsolatot tart az állami, egyházi szervekkel, gazdálkodó szervezetekkel és társadalmi szervekkel;

e) összehívja a kuratórium üléseit.

Amennyiben az alapítvány éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot és ezen tényről az éves beszámolóból az alapító tudomást szerez, a kezelő szervtől elkülönült, a vezető szerv tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzését megvalósító felügyelő szerv létrehozása  kötelező. A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. [Civil tv. 40. § (1) bek.]

 

IX. fejezet

AZ ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSE

 

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem végez. Így különösen nem végez pártpolitikai tevékenységet, továbbá országgyűlési képviselői, valamint önkormányzati választásokon jelöltet nem állít és nem támogat.

 

Az alapítvány befektetési tevékenységet nem folytathat, pénzeszközeit kizárólag állampapírokban vagy bankbetét formájában kamatoztathatja.

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet is folytathat közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve. A gazdálkodása során elért eredményt az alapítvány nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja [Civil tv. 34. § (1) c.) pontja]. Az alapítvány a Civil tv. 45. §-ában megjelölt befektetési tevékenységet nem folytathat.

Jelen alapító okiratot az alapítványt tevő kizárólag a törvény által meghatározott keretek között módosíthatja.

 

X. fejezet

 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

Az alapítvány megszűnése esetén annak megszüntetéskori vagyonát más, a jelen alapítvány célkitűzéseit támogató alapítványnak kell átadni.

Az alapító egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén az alapítói jogok gyakorlása  teljes egészében a Piliscsabai Evangélikus Egyházközségre (képviselő: Kézdy Péter, székhely: 2081 Piliscsaba, Széchenyi u. 8—12.) száll át.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve, valamint a 2011. évi CLXXV. törvényrendelkezései az irányadók.

Az alapítók tudomásul veszik, hogy az alapítvány érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. Az alapítvány jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el. Jelen alapítványt a Budapest Környéki Törvényszék tartja nyilván.

Budapest, 2013. május hó 30. napján

 

Görög Zoltánné                                               Sztojanovics András
 Alapítványtevő                                                      Alapítványtevő
    képviselő                                                               képviselő

 

Tuesday the 22nd.